Laboratorium

GENERICA

NAUKA DLA BIZNESU

Projekty UE

Tytuł projektu:

„Innowacyjna metodyka dla produktów leczniczych w fazie rozwoju” realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” współfinansowany przez NCBiR.

Realizowany w ramach Partnerstwa:
Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Farmaceutyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Physiolution Polska Sp. z o.o.
Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Tytuł Projektu
Inwestycja w środki trwałe w celu wdrożenia wyników prac B+R oraz innowacyjnych rozwiązań przy produkcji wyrobów
farmaceutycznych

Źródło finansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna
gospodarka; Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności
kluczowych obszarów gospodarki regionu

 

Tytuł Projektu
„Wdrożenie innowacyjnej postaci leku o natychmiastowym uwalnianiu stosowanej w terapii zespołu jelita drażliwego oraz nowych
metod analitycznych”

Źródło finansowania
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R (InnoNeuroPharm) „Wdrożenie innowacyjnej postaci leku o natychmiastowym uwalnianiu
stosowanej w terapii zespołu jelita drażliwego oraz nowych metod analitycznych”
Projekt jest realizowany w Partnerstwie przez firmy: BIOFARM Sp. z o.o. (Lidera Konsorcjum) oraz Regionalne Centrum Zdrowia Sp.
z o.o. (Partnera Konsorcjum).

 

Tytuł Projektu
„Opracowanie technologii wytwarzania wraz z oceną kliniczną nowych opatrunków absorpcyjnych na bazie rybiego kolagenu do
leczenia ran o różnej etiologii”

Źródło finansowania
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Tytuł Projektu
„Budowa i wyposażenie infrastruktury do opracowania i wdrażania innowacyjnych metod badania uwalniania służących
do przedklinicznej oceny właściwości biofarmaceutycznych postaci leków generycznych”

Źródło finansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna
gospodarka; Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski

Kontakt
Zapytanie ofertowe
Linked