LABORATORIUM

GENERICA

nauka dla biznesu

API, proszki, granulaty, peletki

Jednym z parametrów opisywanych w karcie charakterystyki substancji leczniczej jest jej rozpuszczalność, która warunkuje przynależność API do odpowiedniej klasy BCS (systemu klasyfikacji biofarmaceutycznej). Badania rozpuszczalności stanowią ważne narzędzie do przewidywania sposobu zachowania się substancji leczniczej w środowisku przewodu pokarmowego oraz do wyboru właściwej postaci leku i najbardziej odpowiedniej technologii wytwarzania.Drugim parametrem charakteryzującym zdolność przechodzenia substancji stałej do roztworu jest szybkość rozpuszczania. W celu określenia szybkości rozpuszczania API farmakopee zalecają wykonanie badań specyficznej (przy użyciu aparatu Wood’a lub aparatu z dyskiem stacjonarnym) oraz pozornej szybkości rozpuszczania (za pomocą aparatu przepływowego z komorami do proszków). Komory do proszków służą także do badania uwalniania API z proszków (w tym inhalacyjnych), granulatów, peletek i minitabletek.

Kontakt
Zapytanie ofertowe
Linked
ENG